Płatność

Płatność za pośrednictwem serwisu zapisów lub : 

 • Dorośli 95 zł    od 1.04.2022  wpisowe 105 zł
 • Dzieci 30 zł .

Konto bankowe / Bank account :

Mbank : PL  33 1140 2004 0000 3402 7914 8113

kod BIC/SWIFT   BREXPLPWMBK

 • lub/or  PayPal

https://paypal.me/mazurskimaraton

 • Payment via  PayPal
 • 105zł PLN   / 22,5 euro

Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.

Regulamin

maraton rolki
Regulamin

REGULAMIN MAZURSKIEGO MARATONU ROLKOWEGO

§1

1.Organizatorem zawodów Mazurskiego Maratonu Rolkowego jest: DOPPIO Roman Płotkowski, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Konstruktorskiej 6 . NIP8911203195

2.Mazurski Maraton Rolkowy, to zawody, które odbędą się dnia:

21.09.2024r. ( sobota ) w Rucianem-Nidzie.

3.Uczestnikiem Mazurskiego Maratonu Rolkowego jest każda osoba, która prawidłowo zarejestrowała się i wypełniła formularz rejestracyjny, który dostępny jest na stronie http://mazurskimaratonrolkowy.pl/zapisy/ wniosła opłatę startową oraz zaakceptowała niniejszy regulamin podpisując osobiście oświadczenie (Kartę Startową) przy odbiorze Pakietu Startowego

4.Mazurski Maraton Rolkowy, to zmagania zawodników na poszczególnych dystansach:

11 km rolkarze fitness , rozmiar kół max 110 mm.

22 km półmaraton rolkarze speed oraz ok 43 km maraton rolkarze speed.

Dla najmłodszych zawodników przewidziano: wyścigi na dystansach :

300m. / 500m. / 1000m.

Osoby nieletnie mogą zostać zgłoszone do uczestnictwa w zawodach tylko przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Organizatorzy wymagają od uczestników zawodów pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna na udział w zawodach.

Wymagana jest również stała obecność rodzica lub opiekuna prawnego, startujących dzieci na terenie odbywających się zawodów. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego.

Każdy zawodnik(czka) musi posiadać kask ochronny, bez którego nie zostanie dopuszczony (a) do udziału w zawodach. Zalecane są też ochraniacze na łokcie, nadgarstki oraz kolana.

§2

Cele Imprezy:

1. Promocja lokalnego środowiska wrotkarzy oraz wspólna integracja

2. Promocja Gminy Miasta Ruciane – Nida i okolic /walorów turystycznych/

3. Ukazanie Rucianego Nidy jako miejsca przyjaznego dla osób uprawiających aktywny tryb życia

4.Zrzeszanie wrotkarzy z terenu całej Polski oraz krzewienie kultury fizycznej

5.Propagowanie idei prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia, dzięki aktywności fizycznej jaką jest jazda na rolkach

6. Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych dystansach i kategoriach

§3 Termin i miejsce, informacje podstawowe

1.Impreza odbędzie się 21.09.2024r. w Rucianem-Nidzie.( Ze względu na szczególną sytuację – pandemię koronawirusa COVID-19 termin zawodów może ulec zmianie.)

2.Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w okolicy miejscu startu.

3.Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Biegu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.mazurskimaratonrolkowy.pl najpóźniej 14 dni przed datą wyścigu.

4.Trasa wyścigu nie będzie objęta atestem.

5.Punkt odżywczy z napojami dla Uczestników będzie znajdował się przy starcie/mecie. W razie niesprzyjających warunków pogodowych (np. upał) Organizator może rozstawić dodatkowy punkt odżywczy na poszczególnych trasach.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty, godziny i/lub miejsca zawodów, przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.mazurskimaratonrolkowy.pl . Z tytułu powyższych zmian Uczestnikowi nie przysługuje reklamacja ani zwrot kosztów uczestniczenia w zawodach.

7.Limit czasu na pokonanie poszczególnych tras wynosi:

 • 11 km fitness: 60 minut
 • 22 km półmaraton: 120 minut
 • 42 km maraton: 180 minut

8.W przypadku osoby, która przekroczy powyższy limit, jej ewentualna dyskwalifikacja będzie zależała od decyzji Organizatora. Zawodnik zdyskwalifikowany ma obowiązek opuścić trasę zawodów.

9.Uczestnicy mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń organizatorów, sędziów, ratowników medycznych, wolontariuszy i funkcjonariuszy Policji,Straży. Ewentualne uporczywe niestosowanie się do powyższego będzie skutkowało dyskwalifikacją.

§4 Warunki zgłoszenia i uczestnictwa

1.W zawodach mogą startować osoby które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w zawodach. Osoby niepełnoletnie(16 –18 lat) mogą zostać Uczestnikami Zawodów pod warunkiem zgody i podpisanego oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku osób nieletnich rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za nieletniego Uczestnika.

2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników zawodów. Wszyscy uczestnicy startujący w zawodach robią to na własną odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu wysiłku sportowego.

3.Organizator wprowadza limity uczestników: rolki fitness,półmaraton : 250 uczestników , rolki szybkie maraton :250 uczestników

4.Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w limicie uczestników, o czym poinformuje na stronie internetowej : www.mazurskimaratonrolkowy.pl

5.O kolejności nadawania numerów decyduje firma oferująca usługę pomiaru czasu, wynajęta przez Organizatora.

6.Kolejność poszczególnych startów podana będzie przez organizatora najpóźniej 7 dni przed datą zawodów.

7.Uczestnicy są zobowiązani ustawiać się na linii startu w poszczególnych strefach czasowych z przewidywanym czasem poszczególnych zmagań.

8.Uczestnicy mogą wystartować konkurencjach : (rolki fitness 11km lub 22km,43km).

9.Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest prawidłowa rejestracja,o której informacja podana jest na stronie organizatora, uiszczenie opłaty startowej oraz podpisanie Karty Startowej w dniu odbioru Pakietu Startowego lub w dniu startu.

10.Za zgłoszenie uważa się wypełnienie przez uczestnika, internetowego formularza zgłoszeniowego i uiszczenia opłaty startowej.

11.Zapisy będą możliwe za pośrednictwem formularza internetowego. Adres odbioru Pakietów Startowych zawodów zostanie opublikowany na stronie internetowej organizatora www.mazurskimaratonrolkowy.pl

12.Uczestnicy Zawodów będą weryfikowani w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości i podpisanie oświadczenia (Karty Startowej).W przypadku osób poniżej 18 roku życia, weryfikacja nastąpi na podstawie ważnej legitymacji szkolnej. W przypadku braku dokumentu tożsamości lub legitymacji szkolnej zawodnik nie zostanie dopuszczony do zawodów.

13.W trakcie trwania zawodów, każdy uczestnik jest zobowiązany do założenia numeru startowego, który znajdzie się w pakiecie startowym. Uczestnicy zobowiązani są do założenia kasków. Rolkarze nie mogą poruszać się na trasie ze słuchawkami w uszach.

Prawo udziału w zmaganiach rolek fitness mają uczestnicy poruszający się na rolkach z kółkami nie przekraczającymi średnicy 110 mm.

Osoby niespełniające tych wymogów będą zdyskwalifikowane. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rolek zawodników przed startem. Sugerowane jest też założenie ochraniaczy.

14.Każdy zawodnik startujący w zawodach zobowiązany jest do startu w kasku.

15.Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

16.Regulamin jest dostępny na stronie pomiaru czasu oraz na stronie organizatora : www.mazurskimaratonrolkowy.pl

17.Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

18.Imprezę Mazurski Maraton Rolkowy ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach.

19.Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w zawodach. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w zawodach, w szczególności zasad fair play.

20.Osoby startujące w zawodach oświadczają, że są zdolne do udziału w zawodach oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. W związku z powyższym w Biurze Zawodów należy własnoręcznie podpisać oświadczenie (Kartę Startową) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego. W szczególnych przypadkach wymagających badania medycznego decyzja obsługi medycznej zawodów przed i w czasie zawodów jest ostateczna.

21.Organizator zaleca przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich, które potwierdzą brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.

22.Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną w pobliżu startu/mety zawodów, oraz na trasie zmagań.

23.Podczas zawodów wszyscy uczestnicy muszą posiadać przymocowane (w widocznym miejscu) numery startowe.

24.Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Nie można używać własnych numerów startowy

§5

Opłata Rejestracyjna

1.Opłata Rejestracyjna zwana opłatą startową za udział w zawodach wynosi:

od 1.10.2023r. dnia 31.12.2023r opłata startowa 100 zł

od dnia 1.01.2024r. do 31.05.2024r. opłata startowa 120 zł

od 1.06.2024r. do 10.09.24024r. opłata startowa 130 zł 

a. Opłata rejestracyjna dla dzieci 40 zł. Płatność do 10.09.2022r.

b. Zwycięzcy w kat. open z poprzedniej edycji zwolnieni są z opłaty startowej.

2.O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków na rachunek Organizatora.

3.Płatności realizowane są przelewami za pośrednictwem płatności :

Operatorem płatności jest: Przelewy24.pl – PAY PRO SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15. NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068

lub przelew bankowy :

Mbank : PL  33 1140 2004 0000 3402 7914 8113

kod BIC/SWIFT   BREXPLPWMBK

4. Opłata za zmianę rejestracyjną zawodnika 20 zł ( dystans,nr telefonu itp. )

5.Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie udostępniona do pobrania z profilu danego uczestnika w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce wpłata.
Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.
Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

6.Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.

7.Nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innego uczestnika.

8.Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem

§6

Pakiet Startowy

1.Po złożeniu formularza rejestracyjnego oraz uiszczeniu opłaty rejestracyjnej uczestnik otrzyma pakiet startowy, w skład którego wchodzą: numer startowy, agrafki, gadżet od Organizatora i –po przekroczeniu mety –medal okolicznościowy, opcjonalnie posiłek regeneracyjny. Organizator nie ponosi wobec uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem pakietu startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.

2.Pakiety startowe będzie można odbierać w biurze zawodów pod wskazanym adresem podanym na stronie . Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

3.Pakiety się nie dublują. Tylko jeden pakiet startowy i jeden medal pamiątkowy.

4.Wszelkie reklamacje błędnego zapisu ( kategoria ,dystans) będą rozpatrywane w sposób indywidualny. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 3 dni 

5.W przypadku reklamacji, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z mailowo: maratonmazurski@gmail.com.

§7 Pomiar Czasu

1.Pomiar czasu będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego na linii mety.

2.Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.

§8

Biuro zawodów, depozyt

1.Informacje o adresie biura zawodów i godzinach jego otwarcia zamieszczone będą na stronie organizatora.

2.Odbiór pakietu startowego uczestnika przez inne osoby będzie możliwy po okazaniu podpisanej karty startowej, kopii dowodu tożsamości uczestnika oraz pisemnym upoważnieniu.

3.W biurze zawodów Uczestnicy będą mogli skorzystać z depozytu oraz sanitariatów.

4.W depozycie zabrania się pozostawiania rzeczy wartościowych oraz dokumentów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich zaginięcie w przypadku kiedy zawodnik zostawi rzeczy wartościowe oraz dokumenty w depozycie.

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników bez opieki w trakcie zawodów §9 Klasyfikacje i nagrody

1.Osoby biorące udział w zawodach, które zajmą miejsce na podium w klasyfikacji Open lub kategorii wiekowej i nie pojawią się na dekoracji zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

2.W wyścigu półmaraton oraz maraton będzie prowadzona :

a. klasyfikacja Open: -trzech najszybszych kobiet oraz trzech najszybszych mężczyzn

b. klasyfikacja wiekowa pośród kobiet i mężczyzn :

-K 20 16-do 29 lat,

-K 30-od 30 do 39 lat,

-K 40-od 40 do 49 lat,

-K 50-od 50 do 59 lat,

-K 60+

-M 20-od 16 do 29 lat,

-M 30-od 30 do 39 lat,

-M 40-od 40 do 49 lat,

-M 50-od 50 do 59 lat,

-M 60+

c. klasyfikacja Open wyścig fitness 1,2,3 miejsce . Nagrody się nie dublują.

3,Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

4.Laureaci otrzymają okolicznościowe statuetki, lub/i dyplomy,nagrody rzeczowe.

5.Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą zawody otrzymają pamiątkowy medal

§10

Polityka prywatności

1.Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji poprzez Formularz Rejestracyjny

umieszczony na stronie pomiaru czasu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997

r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.

2.Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom zawodów informacji handlowych i marketingowych od Partnerów i Sponsorów wyścigu.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących zawodów, zmian i istotnych informacji związanych z organizacją zawodów takich jak przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia oraz poinformowania uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora.

§11

PROTESTY 


1. Protest należy składać do wiadomości sędziego głównego zawodów.
2. Protest musi zostać zgłoszony sędziemu zawodów nie później niż 15 minut po ogłoszeniu oficjalnych wyników zawodów w odniesieniu do klasyfikacji i kategorii określonych w punkcie.
3.  Formularz musi zostać wypełniony w całości, a składając go należy uiścić kaucję w wysokości 300 zł. Kaucja zostanie zrefundowana tylko jeśli protest zostanie rozpatrzony pozytywnie. W odniesieniu do pozostałych wyników ( nieoficjalnych) dopuszcza się wnoszenie protestów w terminie do dnia 10.09.2024. roku bez konieczności uiszczenia kaucji w wysokości 300 zł. Zawodnik wnoszący protest winien dokonać tego w formie pisemnej i udokumentować podstawę wniesienia protestu. Po 10.09.2024 roku wyniki traktowane są jako oficjalne i w takiej formie ogłoszone zostaną na stronie www.mazurskimaratonrolkowy.pl
4. Pisemny protest musi zostać przekazany organizatorowi przez przedstawiciela pokrzywdzonego zawodnika. W czasie rozpatrywania protestu przez sędziów, kierownik drużyny oraz zawodnicy tej drużyny muszą pozostawać w pobliżu biura sędziowskiego. Decyzje podjęte przez organizatora mają charakter ostateczny i nieodwołalny. Nie ma protestu od dyskwalifikacji.

§12

Postanowienia końcowe

1.Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

2.Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.

3.Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

4.W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

5.Organizator ma prawo dokonać zmian w Regulaminie Zawodów w trakcie trwania zapisów za pośrednictwem formularza internetowego, jak i po jego zakończeniu.

6.Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku udziału w zawodach oraz zwolniony jest z obowiązku naprawiania takich szkód.

7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.

8. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://www.gov.pl/web/sport/koronawirus—co-musisz-wiedziec https://www.gov.pl/web/zdrowie/ https://gis.gov.pl/

9.Informacje i aktualności dotyczące Biegu można znaleźć na stronach: www.mazurskimaratonrolkowy.pl

10.Kontakt: email: maratonmazurski@gmail.com

11.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie organizatora

Program imprezy

maraton rolki

Program Imprezy

 • 08:00-11:00 Rejestracja zawodników
 • 10:00-10:30 Zawody dla dzieci na dystansie 300/500/1000m.
 • 10:45 Wyścig fitness – 11 km
 • 11:00 Wyścig półmaraton – 21 km
 • 12:30 Wyścig główny maraton – 42 km
 • 15:30 Zakończenie zawodów
 • 16:00 Ceremonia wręczania nagród

” Rolkuję na Mazurach bo nie mam siły w górach”