Regulamin Sanitarny.

Regulamin Sanitarny

Zasady związane z rozpoczęciem i prowadzeniem zawodów : 

 1. W razie podejrzenia infekcji na podstawie objawów klinicznych stanu zdrowia kogokolwiek następuje niezwłoczna izolacja oraz zgłoszenie do odpowiedniego organu: szpitala lub powiatowej stacji sanepidu i postępowanie zgodnie z zaleceniami tego organu (w tym pełnego wywiadu epidemiologicznego i zasad izolacji). 
 2. W sytuacji dodatniego testu na obecność koronawirusa, taka osoba zostaje wykluczona z udziału w zawodach .
 3. Wprowadzenie obowiązku badania temperatury osób wchodzących do strefy biura zawodów oraz start/meta przez upoważnioną przez organizatora osobę. Osoby z temperaturą wyższą niż 38 stopni Celsjusza nie mogą uczestniczyć w treningu lub zawodach. – W takiej sytuacji należy trzykrotnie powtórzyć badanie w odstępach 10 min. Decyzję o wykluczeniu osoby z uczestnictwa w zawodach podejmuje organizator zawodów. 
 4. Przy każdym wejściu do strefy zawodów będą pojemniki z płynem dezynfekującym. Każda osoba przemieszczająca się pomiędzy strefami dezynfekuje ręce płynem dezynfekującym.
 5. Osoby wykonujące swoje obowiązki w strefie zwodów muszą być zaopatrzone w maseczki i rękawiczki ochronne. 

Orgnizator jest uprawniony w szczególności do: 

 1. żądania wypełnienia formularza oceny medycznej w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem 2019-nCoV przez każdą osobę, która ma uczestniczyć w zawodach jakimkolwiek charakterze, 
 2. kierowania na badania osób, o których mowa w pkt 1, 
 3. kierowania na izolację domową, osób o których mowa w pkt 1, 
 4. wydawania wszelkich decyzji związanych z bezpieczeństwem epidemicznym zawodów, 
 5. wykluczania z uczestnictwa z zawodow oraz treningów każdej osoby w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem 2019-nCoV, 
 6. wydawania i cofania zgody na uczestniczenie przez każdą osobę w zawodach lub treningach w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem 2019-nCoV, 
 7. żądania podania adresu przebywania każdej osoby, która ma uczestniczyć w zawodach 
 8. dokonywania wiążącej interpretacji zapisów niniejszego regulaminu, 
 9. podejmowania wszelkich decyzji w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie.

Obowiązki zawodników uczestniczących w Mazurskim Maratonie Rolkowym: 

 1. Przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu i zaleceń państwowych dotyczących przebywania w miejscach publicznych,- https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
 2. Przy wejściu do strefy zawodów każda osoba wchodząca do strefy musi poddać się badaniu temperatury ciała. 
 3. Obowiązek dezynfekcji rąk.
 4. Osoby przeybywające w strefie zwodów/biura zwodów mają obowiązek kożystania z maseczk ochoronnych. 
 5. Zachowanie dystansu 2 metrów w strefie biura zawodów. 
 6. Podanie na żądanie organizatora miejsca przebywania na terenie Polski 14 dni od startu w Mazurskim Maratonie Rolkowym . 
 7. Przebywanie we wskazanym miejscu na terenie Polski podczas obowiązkowej kwarantanny do czasu wykonania testu na obecność koronawirusa, 
 8. Natychmiastowe przekazanie organizatorowu informacji o skierowaniu do kwarantanny lub izolacji przez odpowiednie państwowe władze sanitarne (także w stosunku do mechanika), 
 9. Podporządkowanie się skierowaniu do poddania się testom na obecność koronawirusa przez orgnizatora, 
 10. Powstrzymanie się od opuszczania terytorium Polski w czasie, gdy obowiązuje przy wjeździe na jej terytorium kwarantanna, a także w sytuacji, gdy w kraju docelowym podróży obowiązuje kwarantanna po wjeździe do tego kraju, 
 11. Powstrzymanie się pomiędzy zawodami od wszelkich aktywności w dużych grupach osób, co sprzyja kontaktowi z koronawirusem 2019-nCoV,